Loading

Avrupa Koleji...

 

Uluslararası İlişkiler

Avrupa Koleji Okulları uluslararası vizyona sahip bir kurumdur. Bu anlamda gerek eğitim programlarının geliştirilmesi ve uygulanması gerekse öğrencilerin yurtdışı eğitimine hazırlanmaları adına aktif çalışmalar yürütmektedir. 2001 yılında Kent State Üniversitesi ile hazırlanan ciddi bir iş birliği protokolü çerçevesinde ortak çalışmalar organize edilmektedir. Belli aralıklarla gelen yabancı delegasyonlarla öğretmen, öğrenci, veli eğitimleri organize edilmekte, belli dönemlerde belli yaş gruplarına uluslararası sınav organizasyonları yapılmakta, özellikle yabancı dil eğitimini desteklemek adına, yabancı öğretmenlerin eğitim programları ve sisteme adaptasyonları sağlanmaktadır.

Almanya, İspanya ve Amerika ile öğrenci değişim programları da yapılmaktadır.

 

Eğitim Bilimleri Birimi

Ölçme Değerlendirme ve Program Geliştirme Çalışmaları

Amacımız, mevcut İlköğretim programında yer alan hedef davranışların öğrencilerimize kazandırılabilmesi için uygun yöntem ve teknikleri belirlemektir. Öğrencilerimizin ihtiyaçlarına yönelik olarak öğrenme ortamlarının oluşturulmasında öğretmenlerimize rehberlik yapmaktır. Eğitim Bilimleri Birimi; Eğitim Bilimleri alanındaki öğretim yöntemleri ile ilgili gelişmeleri takip ederek derslerimizde uygulanması yönünde çalışmalar yapar. Sınıflarda yapılan çalışmaları destekleyici araç–gereç ve materyal hazırlar. Eğitim öğretimi desteklemek ve takip etmek amacıyla ortak yazılı sınav uygulamaları yapılır. PYP çalışmalarını yürütür ve düzenler. Öğrencilerimizin genel başarı seviyesini ölçmek ve öğrenme güçlüğü çekilen konuların tespit etmek amacıyla yıl içerisinde farklı soru tiplerinden oluşan sınavlar uygular. Sınav sonuçlarını değerlendirirken her bir öğrencimizin öğrenemediği konuları ayrı ayrı tespit eder. Her bir öğrenci ile ilgili oluşturduğumuz öğrenme düzeyi bilgilerini ilgili ders öğretmenlerine ve öğrencilerimizin velilerine bildirir. Sınıflarımızda uygulanan yöntem ve tekniklerin öğrenme amaçlı olması ve bu yöntemlerin sınav yöntemleri ile uyum içerisinde olması için gerekli koordinasyonu sağlar. Gerçekleşen öğretim yaşantıları ile öğrencilerin eğitim hedeflerine ne ölçüde ulaşabildiğini değerlendirir. Alternatif ölçme değerlendirme araçlarını hazırlar. Ulusal ve uluslararası sınavların organizasyonunu yapar. Öğretmen performans sürecinde yer alır.

 

Eğitim Teknolojileri Çalışmaları

İnternet ve bilgisayarın, öğrencinin akademik başarısı üzerindeki olumlu etkisi bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır. Bu bağlamda, eğitim sistemimizde aktif internet ve bilgisayar kullanımı planlı ve programlı bir biçimde yer almaktadır. Teknolojinin eğitime entegre edilmesi çalışmaları yürütülmektedir. Öğrencilerin teknolojiden öğrenmeleri ve teknolojiyi öğrenmeleri planlanmaktadır. Öğrencilerin soyut öğrenmelerini somutlaştırmak, kazanımların uygulanarak öğrenilmesi aşamasında teknolojinin eğitim içinde kullanılması sağlanır. Öğrenme nesneleri, dersin dikkat çekerek işlenmesi ve değerlendirilmesi aşamasında gerek sınıflardaki PC’ler ve akıllı tahtalarda, gerekse okulumuzdaki teknoloji dersliğinde kullanılarak öğrenmenin kalıcı olmasını desteklemektedir.

 

Mali İşler

İşletmenin kalite politikasını ve kalite sisteminin uygulanmasını sağlar, Mali İşler Direktörlüğüne bağlı personelin görevlerini yerine getirmesini, yapılan işlerin, kanun, yönetmelik ve işletme prensipleri içinde yürütülmesini sağlar ve sonuçlarını denetler. İşletmenin kabul görmüş ilkelere göre tek düzen hesap planına uygun şekilde muhasebe sisteminde kayıtların tutulmasını sağlar ve kontrol eder. Departmanı ile ilgili mevzuat ve yönetmeliklerdeki değişiklikleri takip ederek yapılan kaydın doğruluğuna emin olunmasını sağlar.

Yönetimin onayını alarak, İşletmenin mali tablolarını (aylık faaliyet raporu vb.) hazırlar. Mali tabloların aylık takibini yaparak işletmenin aylık maliyetleri hakkında yönetime bilgi verir ve bu konuda mali politikalar geliştirir. Yıllık kalite hedeflerini belirleyerek hedefleri yakalamaya çalışır. Banka ve finans kuruluşları ile yapılacak mali görüşmelerde velilere ve yönetime bilgi sunar ve bu doğrultuda dosyalar hazırlayıp işletmenin mali portresini oluşturur. İşletmenin dönemsellik kavramı içerisinde yönetimin de görüşlerini alarak, bilânço ve gelir tablolarını hazırlar ve bunların beyan edilmesini sağlar.